Cách Làm Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Thủ tục, hồ sơ khai quyết toán với cơ quan thuế gồm những tài liệu gì? Khi nào cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải tự quyết toán với cơ quan thuế? Khi cứ đến mùa quyết toán thuế Đây luôn là vấn đề mà người lao động lo ngại. Trong bài viết này, kế toán Nhất Nam sẽ hướng dẫn người lao động cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

1. Đối tượng phải tự khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế


Cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Minh họa: Cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Phải tự khai quyết toán thuế với cơ quan thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu cá nhân đó thuộc trường hợp được ủy quyền nhưng không ủy quyền hoặc không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế.

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập:

- Cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó. Đồng thời, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% khi có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Doanh nghiệp mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp cũ đã cấp cho người lao động thì cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả, để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho cá nhân.
Xem thêm: Cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

2. Hướng dẫn cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 

Cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Minh họa: Cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân


Khi thuộc một trong các trường hợp sau, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế:

- Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Có số thuế phải nộp thêm.

Trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau khi có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%, tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng.