Công Việc Của Kế Toán Giá Thành Là Làm Gì?

Làm sao đảm bảo lấy thu nhập bù đắp chi phí đã bỏ ra bảo toàn được vốn và có lãi để tích lũy, tái sản xuất mở rộng là bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện nay cũng đều nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc cơ bản từ đó mới đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kế toán thuế Nhất Nam chia sẻ bài viết công việc của kế toán giá thành sản phẩm, trong điều kiện có thể được của doanh nghiệp là chìa khóa để giải quyết vấn đề này chính là việc hạch toán ra sao để cho chi phí sản xuất và giá thành ở mức thấp nhất.


Công việc của kế toán giá thành
Minh họa: Công việc của kế toán giá thành

1. Nhiệm vụ kế toán giá thành sản phẩm

Tổ chức hạch toán các loại tài khoản kế toán để kiểm tra chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

Xác định đối tượng kế toán giá thành tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu của công tác quản lý.

2. Công việc của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành đã xác định trên cơ sở mối quan hệ để tổ chức áp dụng phương pháp tính giá thành cho phù hợp và khoa học. Cũng từ đó xác định đối tượng tính giá thành cho phù hợp.

Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu quản lý cụ thể của công ty, để lựa chọn xác định đúng đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất, lựa chọn phương pháp tập hợp phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

Thực hiện tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thu nhận, xử lý hệ thống hóa các thông tin về chi phí và giá thành của doanh nghiệp.

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học hợp lý trên cơ sở phân công rõ ràng trách nhiệm từng bộ phận kế toán có liên quan đặc biệt là bộ phận về các yếu tố chi phí và tính giá thành sản phẩm.


Công việc của kế toán giá thành
Minh họa: Công việc của kế toán giá thành

3. Ý nghĩa của việc xác định đúng chi phí và tính đúng, tính đủ giá thành

Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp tránh được lãi giả, lỗ thật và ngược lại. Việc tổ chức công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm kinh doanh và tình hình thực tế của doanh nghiệp sẽ cho ta những thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp cũng như định hướng cho hoạt động kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung, doanh nghiệp xây lắp nói riêng, chỉ tiêu kế toán giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng mà bất kỳ nhà quản lý nào cũng phải quan tâm bởi đó là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và hơn nữa nó còn quyết định đến kết quả sản xuất và ảnh hưởng tới thu nhập của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.


Xem thêm: Dịch vụ kế toán giá rẻ chuyên nghiệp