Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

Trong lịch sử phát triển của thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm. Hiện nay, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng ở các nước phát triển, trong việc thực hiện phân phối thu nhập và đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước. Đối tượng mà luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất quy định mức thuế cao hay thấp thì áp dụng cho các chủ thể là khác nhau, trong phân phối thu nhập của từng quốc gia và từng giai đoạn thì điều đó phụ thuộc vào quan điểm điều tiết thu nhập và mục tiêu đặt ra.

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

Minh họa: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

- Công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập là thuế thu nhập doanh nghiệp, giúp đảm bảo công bằng xã hội.

Tất cả các thành phần kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta, đều có quyền tự do kinh doanh và bình đằng trên cơ sở pháp luật. Các doanh nghiệp sẽ có ưu thế và có cơ hội để nhận được thu nhập cao với lực lượng lao động có tay nghề cao, năng lực tài chính mạnh. Ngược lại, sẽ nhận được thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập nếu các doanh nghiệp với năng lực tài chính, lực lượng lao động bị hạn chế.

Nhà nước sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp làm công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể có thu nhập cao, để hạn chế nhược điểm đó, nhằm đảm bảo ngân sách Nhà nước được công bằng, hợp lý và yêu cầu đóng góp của các chủ thể kinh doanh.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước.
 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất có phạm vi áp dụng rất rộng, gồm cá nhân, hộ cá thể, nhóm kinh doanh, và các tổ chức kinh tế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có phát sinh lợi nhuận. Tăng trưởng kinh tế được giữ vững ngày càng cao, các chủ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận khi nền kinh tế thị trường nước ta ngày càng phát triển và ổn định.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Minh họa: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thì thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để phát triển theo chiều hướng kế hoạch, chiến lược, phát triển toàn diện của Nhà nước.

Với các chủ thể đầu tư, kinh doanh Nhà nước ưu đãi, khuyến khích vào những ngành, lĩnh vực và những vùng, miền trong từng giai đoạn nhất định mà Nhà nước có chiến lược ưu tiên phát triển.

Một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước là thuế thu nhập doanh nghiệp trong từng thời kỳ phát triển kinh tế nhất định và trong việc thực hiện chứng năng điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam, thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có vai trò quan trọng song chúng ta cần phải xem xét nó dưới nhiều khía cạnh, để phát huy một cách có hiệu qủa vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả những kinh nghiệm xử lý của nước ngoài.

Trên đây là tư vấn của kế toán Nhất Nam về luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất, bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý.