MẪU CÔNG VĂN XIN HOÃN KIỂM TRA THUẾ

Doanh nghiệp, người lào động thuế khi nhận được Quyết định thanh kiểm tra thuế thường khá bất ngờ, lúng túng. Phần vì chưa chuẩn bị đẩy đủ giấy tờ, phần thì sổ sách kế toán còn chưa hoàn thiện. Vậy trong trường hợp đó, doanh nghiệp và người lao động có được đề nghị hoãn thời gian tiến hành hay không? Nếu có thì mẫu công văn xin hoãn kiểm tra thuế để gửi cơ cho cơ quan quản lý thuế như thế nào?  Hiểu rõ những băn khoăn, lo lắng đó, Kế Toán Nhất Nam xin hướng dẫn chi tiết mẫu công văn xin hoãn kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. 

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 62,Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế, ban hành ngày 06/11/2013.

Điều 62. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
​3. Trường hợp khi nhận được Quyết định kiểm tra, người nộp thuế đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời gian kiểm tra
.

Dựa trên thông tư ban hành ở trên, người nộp thuế sau khi nhận được quyết định kiểm tra thuế. Trong thời hạn 5 ngày, cần trình ngay công văn xin hoãn kiểm tra thuế lên cơ quan thuế, theo mẫu dưới đây:

Mẫu công văn xin hoãn kiểm tra thuế SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ..........
CÔNG TY .................................
---------------------
Số: .../2016/CV-CT
(V/v xin gia hạn thời gian kiểm tra thuế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------
 
Hà Nội, ngày ...  tháng ...  năm 2016
 
                                                           Kính gửi:  Chi cục thuế ..........................................
 
Doanh nghiệp chúng tôi là: CÔNG TY .....................................................
Trụ sở chính: ................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ........................................do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư ...........................cấp ngày ....../...../............
Chúng tôi xin trình bày với Quý Chi cục một việc như sau:
Từ khi hoạt động cho đến nay, Công ty ................................. luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Công ty và luôn thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Ngày ...../...../.............., Công ty chúng tôi nhận được Quyết định số ............/QĐ-CCT ngày .../.../.......... về việc kiểm tra thuế tại doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Công ty chúng tôi không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế, cụ thể:
  • Kế toán của Công ty chúng tôi đang trong thời gian nghỉ sinh theo chế độ thai sản của pháp luật.
  • Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) hiện đang đi vắng.
Theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 50 Luật Kế toán 2003, người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Bởi vậy, để khách quan, thuận tiện và chính xác trong quá trình kiểm tra thuế, rất cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của người làm kế toán của công ty.
Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 80 Luật quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014): “1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
c) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;”
Bởi vậy, bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Chị cục gia hạn thời gian kiểm tra thuế tại công ty chúng tôi.
Thời gian đề nghị gia hạn: đến ngày ......../......./....................
Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý chi cục tại thời điểm kiểm tra thuế. Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu và thiết bị công nghiệp Việt.       
Trân trọng!
Tài liệu gửi kèm theo:
Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản;
Giấy ra viện;
Giấy khai sinh;
Hợp đồng lao động của kế toán