Nghị quyết 139/NĐ-CP về việc cắt giảm chi phí cho Doanh Nghiệp

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị Quyết số 139/NĐ-CP về việc cắt giảm chi phí cho Doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Những nội dung cần lưu ý với các Doanh nghiệp trong Nghị quyết này như sau:
1. Về đăng ký dinh doanh
-Thực hiện nghiêm việc cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh
-Sửa đổi, ban hành các quy chuẩn theo hướng không quy định các nội dung có tính chất điều kiện kinh doanh
-Đơn giản hóa các mẫu biểu liên quan đến đăng ký kinh doanh
2. Về thuế, bảo hiểm
-Xây dựng cơ chế liên thông về đăng ký doanh nghiệp <-> khai báo nộp thuế <->Khai báo lao động <-> Khai báo đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
-Điều chỉnh tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội theo hướng hài hòa quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động.
-Đến năm 2020, công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên trang mạng Internet của cơ quan có thẩm quyền
3. Về giao dịch không dùng tiền mặt
-Đẩy nhanh việc triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt;
-Giảm chi phí lãi vay...
....
và nhiều mục tiêu cụ thể khác.

Như vậy,cùng với những quyết tâm của Chính phủ, tính đến năm 2020, Doanh nghiệp cần lưu tâm các vấn đề sau:
1. 100% các doanh nghiệp sẽ áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
2. Cơ chế liên thông về thông tin, số liệu giữa Cơ quan thuế với cơ quan bảo hiểm và các cơ quan thẩm quyền khác
3. 100% kết quả xử lý các hoạt động thanh tra, kiểm tra được công khai trên trang mạng Internet của cơ quan có thẩm quyền
4. Tăng cường thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch.
Chi tiết nghị quyết số 139/NĐ-CP