Những Quy Định Về Tài Chính Kế Toán

Tài chính kế toán là cung cấp thông tin kinh tế tài chính và thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích bằng báo cáo tài chính cho đối tượng cần có thông tin của công ty kế toán.


Quy định về tài chính kế toán

1. Những quy định về tài chính kế toán

Khi được phân công làm việc thì kế toán tài chính phải thực hiện các công việc chi tiết như sau:

- Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Đơn vị kế toán phải thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị.

- Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho tài chính kế toán, số liệu mà một kế toán chi tiết tổng hợp được phải bằng đúng số liệu kế toán tổng hợp trong cùng một kỳ kế toán. Đối với kế toán chi tiết thì phải thu thập xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể theo từng đơn vị.

2. Đơn vị tính sử dụng trong một kỳ kế toán

- Trong nhiều trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh là đồng ngoại tệ thì kế toán phải theo nguyên giá ngoại tệ và tiền VND theo tỷ giá của ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Đơn vị tiền tệ là được tính là Việt Nam Đồng. Đối với những đồng ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái đối với đồng Việt Nam thì phải thông qua một loại tiền tệ thứ 3 có quan hệ với cả hai loại tiền tệ đó.

- Đối với đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại đơn vị tiền tệ làm căn cứ để kế toán khi lên BCTC và sử dụng tại Việt Nam để quy đổi ra đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm khóa sổ lập BCTC.

- Trong trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải thực hiện quy đổi theo đơn vị đo lường tại Việt Nam. Đối với đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của nước Việt Nam.


Quy định về tài chính kế toán

3. Kỳ kế toán tài chính

Đối với chu kỳ kế toán của Việt Nam bao gồm các kỳ kế toán chính như kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng.

- Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.

- Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12.

- Kỳ tính thuế tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó.

- Tháng đầu tiên của doanh nghiệp được tính kế toán theo kỳ sẽ là ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và ký kế toán tháng vẫn áp dụng như trên.

- Đơn vị tài chính kế toán khi chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi quyền sở hữu hay chấm dứt hoạt động kinh doanh thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định từ ngày đầu tiên khi ký quyết định.