Phương Pháp Tính Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Còn phải nộp thêm thuế đặc biệt dành cho mỗi loại hàng hóa riêng theo thuế suất khác nhau được Nhà nước quy định ngoài thuế GTGT phải nộp như các hàng hóa khác, đây là loại thế được áp dụng cho các hàng hóa đặc biệt. Bài viết sau đây Kế toán Nhất Nam sẽ chỉ cho các bạn biết phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho hàng hóa mới nhất.


Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Minh họa: Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa được tính như thế nào?

1. Đối với các loại hàng hóa được sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu

- Trong trường hợp giá bán đó không theo giá giao dịch như trên thị trường thì cơ quan thuế sẽ ấn định giá thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Giá hàng hóa sẽ do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.

- Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

+ Là giá do cơ sở hạch toán phụ thuộc bán ra đối với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng thông qua các cơ sở hạch toán phụ thuộc.

+ Giá bán chưa thuế được  xác định do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định chưa trừ hoa hồng với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng thông qua đại lý do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định và có thể hưởng hoa hồng.

+ So với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của nơi sản xuất, nơi nhập khẩu bán ra trong cùng công ty mẹ với nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi kinh doanh thương mại đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại theo quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc là nơi có mối quan hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác định không được thấp hơn tỷ lệ 7%.


Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Minh họa: Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Đối với các loại hàng hóa nhập khẩu phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu

- Nếu hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm. Giá tính thuế nhập khẩu được tính theo các quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Ngoài ra, đối với một số hàng hóa thực hiện theo hình thức gia công hoặc hàng hóa thực hiện theo kiểu hợp tác kinh doanh thì cách tính thuế được tính:

+ Tại cùng thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế TTĐB đối với hàng hoá gia công thì giá tính thuế của hàng hoá bán ra tại cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại.

+ Giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán ra chưa có thuế GTGT đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa nơi sản xuất và nơi sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất thì và thuế bảo vệ môi trường của nơi sử dụng. Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của chi nhánh, đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, nếu cơ sở sản xuất theo hình thức nhượng quyền và chuyển giao hàng hoá cho chi nhánh hoặc đại diện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm.