Quy Định Về Hoàn Thuế GTGT Mới Nhất

Các doanh nghiệp kinh doanh nội địa từ 1/7/2016, chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà không được hoàn thuế. Vậy sẽ được xử lý thế nào nếu thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện hoàn thuế. Công ty dịch vụ kế toán thuế Nhất Nam xin chia sẻ quy định về hoàn thuế GTGT mới nhất này.

Quy định về việc hoàn thuế GTGT trong năm 2018

Quy Định Về Hoàn Thuế GTGT
Minh họa: Quy định hoàn thuế GTGT

1. Điều kiện hoàn thuế GTGT trước 1/7/2016.

Quy định về hoàn thuế GTGT tại khoản 1 điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, khoản 3 điều 1 luật số 106/2016/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều như sau:

Nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Quy định về hoàn thuế GTGT mới nhất tại khoản 1 điều 18 thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng: đối với trường hợp kê khai theo tháng, nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.”

Quy Định Hoàn Thuế GTGT Mới Nhất

Minh họa: Quy định hoàn thuế GTGT mới nhất.

2. Điều kiện hoàn thuế GTGT sau 1/7/2016.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 tại khoản 3 điều 1 thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT như sau:

Nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Từ 1/7/2016 thuế GTGT theo quy định trên, đầu vào của các doanh nghiệp chưa được khấu trừ hết, được chuyển khấu trừ kỳ sau, mà không được hoàn.

3. Hoàn thuế đối với trường hợp số thuế đủ điều kiện hoàn trước 1/7/2016

Ngày 25/07/2016, về hoàn thuế GTGT thực hiện luật số 106/2016/QH13 Bộ tài chính đã có công văn số 10315/BTC-TCT hướng dẫn tại điểm 1 như sau:

Đối với trường hợp kê khai theo tháng trong trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 hoặc đối với trường hợp kê khai theo quý trước kỳ tính thuế quý 3/2016 cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật nếu đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 18 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính.

Theo quy định về hoàn thuế GTGT mới nhất trên, sẽ được tiếp tục làm thủ tục hoàn thuế nếu doanh nghiệp có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế trước ngày 1/7/2016.