Quy Định Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Bộ tài chính ban hành thông tư 92/2015/TT-BTC, theo đó cá nhân phải khấu trừ thuế thu nhập khi phát sinh thu nhập chịu thuế cá nhân. Một số cá nhân không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán và một số cá nhân cuối năm được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế. Vậy quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Quy Định Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Minh họa: Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tại điều 21, khoản 3 sửa đổi, thông tư 92/2015/TT-BTC bổ sung khoản 2 điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

- Cá nhân không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau khi có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp.

- Tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, với quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%.

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm không bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ khác có tích lũy về phí bảo hiểm thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 14 thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy, nếu thuộc các đối tượng sau những cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015:

Quy Định Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Mới Nhất

- Không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau nếu không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị.

+ Ở các nơi khác bình quân tháng trong năm có thêm thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng, theo tỷ lệ 10% đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn.

+ Cá nhân có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng.

Lưu ý: không phải quyết toán với những trường hợp phải quyết toán thuế năm 2014 nhưng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị.

+ Có thêm thu nhập trong năm không quá 20 triệu đồng từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng, đã nộp thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

- Theo quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì khi quyết toán thuế khoản thu nhập từ kinh doanh sẽ tách riêng khoản thu nhập từ kinh doanh và khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và không phải quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này nếu đã đóng thuế TNCN.