Quy Định Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Chính phủ ban hành quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều vào ngày 15/12/2017 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ tại số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Một số nội dung mới của quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp
Minh họa: Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp sẽ sửa đổi, bổ sung các trường hợp áp dụng thuế suất 0% từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản:

- Cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến các sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại điểm c khoản 2 điều 12 luật thuế giá trị gia tăng.

- Cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 12 luật thuế giá trị gia tăng thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Xem thêm: Quy định về quyết toán thuế

- Cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 12 luật thuế giá trị gia tăng thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.


 

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp
Minh họa: Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Sản phẩm xuất khẩu đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng hoặc là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản. Với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
 

2. Hoàn thuế giá trị gia tăng

Đối với hàng hóa nhập khẩu thì doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu hàng hóa xuất khẩu này thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan, sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về hải quan.
 

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động với phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 thì quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp này có hiệu lực thi hành.