Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Có Thu Nhập 2 Nơi

Có được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế không nếu cá nhân khi có thu nhập tại hai nơi? Cá nhân phải lập theo mẫu nào và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân đó ở đâu khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi qua bài viết dưới đây.
 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi
Minh họa: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

1. Cá nhân có thu nhập từ hai nơi có được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán không?

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại điều 25, khoản 2, điểm d quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền:

a.1) Tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Như vậy với cơ quan thuế mà không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay thì cá nhân có thu nhập từ hai nơi có trách nhiệm tự khai quyết toán.
 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi
Minh họa: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

2. Cá nhân có thu nhập từ hai nơi phải nộp quyết toán khi nào?

Tại Điều 21, Khoản 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

a.1) Khai quyết toán thuế

Nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn mức quy định đã tạm nộp trước đó mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

Theo quy định trên thì cá nhân phải khai quyết toán khi có số thu nhân phải nộp nằm trong những trường hợp sau:

- Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.
Xem thêm: Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có bị làm sao không?

 

3. Nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập từ 2 nơi.

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân có thu nhập tại hai nơi được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính ( theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC).

+ Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú thì nộp hồ sơ quyết toán thuế.

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi tại cơ quan trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó đối với các trường hợp trên đã tính giảm trừ hoàn cảnh cho cá nhân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.