Sau ngày 01/11/2018, có được sử dụng hóa đơn tự in hay không?

Sau ngày 01/11/2018, có được sử dụng hóa đơn tự in hay không hoặc có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sau ngày 01/11/2018 hay không?Kế toán Nhất Nam xin trả lời câu hỏi này:
- Căn cứ nghị định số 119/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/09/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2018;
- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn đến thời điểm hiện tại.
1.Trường hợp được sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn mua của cơ quan thuế sau ngày 01/11/2018
a) 
 Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 31/10/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in đã thông báo phát hành, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020

Trường hợp, Doanh nghiệp sử dụng hết hóa đơn tự in, đặt in hoặc hóa đơn mua của Cơ quan thuế (đã được phát hành/mua của CQT trước ngày 01/11/2018) trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020 thì khuyến khích chuyển sang hình thức hóa đơn điện tử. Nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo Quy định của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP tức ngày 01/11/2020
(Đây là nội dung căn cứ vào hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại Công văn số 4311/TCT-CS ban hành ngày 05/11/2018)
b)Doanh nghiệp thuộc diện CQT thông báo 
cơ sở kinh doanh chuyển đi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục
c)Trường hợp DN thành lập từ 01/11/2018 đến 31/10/2020, nếu DN được CQT thông báo áp dụng hình thức hóa đơn điện tử nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin thì sử dụng hóa đơn tự in, đặt tin và làm thủ tục tương tự tại mục b trên đây.
2.Trường hợp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2018
a)Doanh nghiệp đã sử dụng hết hóa đơn tự in, đặt in hoặc hóa đơn mua của Cơ quan thuế (đã được phát hành/mua của CQT trước ngày 01/11/2018) trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020 thì khuyến khích chuyển sang hình thức hóa đơn điện tử.
Trường hợp, Doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo Quy định của 
b)Doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn, sau ngày 01/11/2018 có nhu cầu sử dụng hóa đơn và được cơ quan thuế thông báo DN thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Như vậy, từ ngày 01/11/2018, đa số các Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Kế toán Nhất Nam hy vọng bài viết đã giải đáp các thắc mắc của Quý vị!
Đường link tham khảo câu trả lời của Bộ Tài chính về vấn đề tương tự