Thủ Tục Đăng Ký Thuế Ban Đầu 2017

Về việc nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016, ngày 15/02/2017, cục thuế đã có công văn 242/CT-TNCN gửi đến các đơn vị quyết toán thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn về thủ tục đăng ký thuế ban đầu năm 2017.


Thủ tục đăng ký thuế ban đầu 2017
Minh họa: Thủ tục đăng ký thuế ban đầu 2017

Trường hợp không phải nộp tờ khai quyết toán thuế

Theo hướng dẫn tại khoản 4 điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC, tổ chức, cá nhân có phát sinh trả thu nhập đối với các khoản thu nhập sau thì trong thủ tục đăng ký thuế ban đầu năm 2017 không nộp tờ khai quyết toán thuế năm:

+ Thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của các cá nhân và kinh doanh không cư trú.

+ DN bảo hiểm trả thu nhập đối với đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

+ Đối với thu nhập của đại lý xổ số thì công ty trả thu nhập.
 

Lưu ý về thủ tục đăng ký thuế ban đầu năm 2017

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay trong các trường hợp sau:

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và vào thời điểm ủy quyền quyết toán thì thực tế đang làm việc tại đó, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.


Thủ tục đăng ký thuế ban đầu 2017
Minh họa: Thủ tục đăng ký thuế ban đầu 2017

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời bình quân tháng trong năm có thu nhập vãng lai ở các nơi khác không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần này.

+ Cá nhân người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thay cho người lao động.

+ Trong thủ tục đăng ký thuế ban đầu năm 2017 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ nơi trả thu nhập. Sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, trường hợp tổ chức chi trả chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì với tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.


Xem thêm: Thủ tục ban đầu với cơ quan thuế