Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Mới Nhất

Cơ quan nhà nước vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất. Trong đó, về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thì Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định luật mới đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.”

Luật Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Mới Nhất

Minh họa: Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Tìm hiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Cụ thể, đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các đối tượng:

- Để sản xuất nông nghiệp, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất, bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp.

- Thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân

- Hộ gia đình, cá nhân đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp và là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình.

Luật Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Mới Nhất


Khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế

Với việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế thì Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung. Trong đó, đối với các trường hợp có thay đổi về nội dung miễn thuế theo quy định tại Nghị định này trong việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất đã thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2010 với quy định của pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các đối tượng đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp được chuyển sang miễn thuế từ năm 2017 đến hết năm 2020 như sau:

- Chi cục thuế phối hợp với UBND cấp xã thực hiện căn cứ sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp (sổ thuế gốc, sổ theo dõi thu) năm 2016 và tình hình thực tế tại địa phương, để chuyển từ sổ theo dõi thu sang sổ thuế gốc đã tiến hành rà soát và xác định đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định.

- Trong sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp, người nộp thuế không phải kê khai lại và làm lại hồ sơ xét miễn thuế khi đã có tên nay thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định. Cơ quan thuế thực hiện chuyển sổ theo dõi theo hướng dẫn. Cơ quan thuế phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong trường hợp phát sinh mới đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất sẽ hướng dẫn người nộp thuế kê khai và lập hồ sơ miễn thuế theo quy định.

- Trường hợp trong năm nếu có sự thay đổi về căn cứ tính thuế để điều chỉnh sổ thuế thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai lại và nộp cho UBND cấp xã.