THUẾ TNCN - BỘ TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT 2 CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI

Bộ Tài chính(BTC) mới đây đã trình hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi về việc tính thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) để Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình, báo cáo Thủ tướng, Quốc Hội xem xét vào năm 2018. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với 2 kịch bản tính thuế TNCN đối với thu nhập tiền lương và tiền công cho người lao động.
Theo đó, với cả 2 phương án, số bậc tính thuế TNCN sẽ đều giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, tuy nhiên bậc tính thuế TNCN và mức chịu thuế TNCN ở 2 phương án lại khác nhau. Với phương án 1, cá nhân có thu nhập chịu thuế từ 10 triệu đồng trở xuống sẽ phải chịu thuế TNCN 5% (gộp bậc 1 và bậc 2 hiện hành).
Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án này, những người có thu nhập tính thuế TNCN dưới 5 triệu sẽ giữ nguyên mức thuế TNCN phải nộp, trong khi người có thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng sẽ được giảm thuế TNCN.  

Ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu đồng /tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/ tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 850.000 đồng/ tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/ tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...
 

Bộ tài chính trình 2 phương án điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)
Bộ tài chính trình 2 phương án điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN).

Theo BTC, với phương án này, số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 1.300 tỷ đồng, cùng với đó nhiều ý kiến cho rằng việc sửa biểu thuế theo phương án này sẽ có lợi cho người giàu, còn cá nhân có thu nhập thấp không có lợi.

Do vậy, BTC đề xuất phương án 2. Theo đó bậc 1 (thu nhập tính thuế TNCN đến 5 triệu đồng) và bậc 2 (5-10 triệu đồng) mức thuế sẽ giữ nguyên hiện hành (5% và 10%). Bậc 3 (từ 10-40 triệu đồng), áp thuế 20%; Bậc 4 (từ 40 triệu đến 80 triệu đồng), áp mức thuế 30%; Bậc 5 (trên 80 triệu đồng) áp mức thuế 35%.

Với phương án này, theo BTC thì cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế TNCN so với hiện tại nhưng mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn. Ví dụ nếu cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng... Như vậy, tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỷ đồng.

Sau đây là bảng so sánh các phương án tính thuế TNCN:

Phương án thu Thuế TNCN hiện hành:

Bậc  Thu nhập tính thuế TNCN(triệu đồng/tháng) Thuế suất (%) 
 1  Đến 5 5
 2 Trên 5 đến 10 10
 3  Trên 10 đến 18  15
 4  Trên 18 đến 32  20
 5  Trên 32 đến 52  25
 6  Trên 52 đến 80  30
 7  Trên 80  35

Phương án điều chỉnh Thuế TNCN phương án 1:

Bậc   Thu nhập tính thuế TNCN  (triệu đồng/tháng)  Thuế suất (%)
 1  Đến 10  5
 2  Trên 10 đến 30  15
 3  Trên 30 đến 50  25
 4  Trên 50 đến 80  30
 5  Trên 80  35

Phương án điều chỉnh Thuế TNCN phương án 2:

Bậc Thu nhập tính thuế TNCN (triệu đồng/tháng)  Thuế suât (%) 
 1  Đến 5  5
 2  Trên 5 đến 10  10
 3  Trên 10 đến 40  20
 4  Trên 40 đến 80  30
 5  Trên 80  35