Tiền chậm nộp, tiền phạt có được tính làm chi phí được trừ?

Khi tính thuế TNDN, các khoản tiền phạt (phạt vi phạm hành chính thuế, phạt vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm giao thông...); tiền chậm nộp (phạt chậm nộp các loại thuế, chậm nộp Bảo hiểm...) có được tính vào làm chi phí được trừ của Doanh nghiệp hay không?

Tiền chậm nộp thuế có được tính vào chi phí không
Minh họa: Tiền chậm nộp thuế có được tính vào chi phí không

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng trường hợp hay phát sinh trong thực tế để có câu trả lời chính xác!

Căn cứ thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định 218/2013/NĐ-CP và điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC
1. Không được tính và chi phí được trừ đối với các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp sau:
Là các khoản tiền phạt vi phạm hành chính bao gồm:
-Tiền phạt do chậm nộp tiền thuế: Ví dụ chậm nộp thuế GTGT, thuế TNDN hay thuế TNCN và các sắc thuế khác;
-Tiền phạt do khai sai (20% trên số thuế tăng thêm)
-Tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn như: Lập hóa đơn sai thời điểm, lập hóa đơn không theo trình tự thời gian...
-Tiền phạt vi phạm hành chính do lập sai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
-Tiền phạt chậm nộp Bảo hiểm bắt buộc;
-Tiền phạt vi phạm an toàn giao thông;
-Và các khoản phạt vi phạm hành chính khác
Nói chung, chúng ta có thể được hiểu đơn giản: Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính được nộp cho Ngân sách Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước liên quan do lỗi của cá nhân, doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước thì sẽ không được tính vào chi phí được trừ.
2. Được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản tiền phạt sau:
Điều kiện cần:
-Tiền phạt phát sinh do vi phạm các điều khoản của Hợp đồng kinh tế đã ký
-Các khoản tiền phạt do quá hạn thanh toán dẫn đến như: Lãi vay quá hạn, phạt thanh toán quá hạn, phạt giao hàng quá hạn...
Điều kiện đủ:
Để được đưa các khoản chi này đủ điều kiện được trừ thi hồ sơ cần có:
-Hợp đồng kinh tế ký giữa hai bên có thể hiện điệu khoản các khoản phạt vi phạm hợp đồng;
-Có chứng từ chi tiền (phiếu chi/Báo nợ) đối với Bên vi phạm hợp đồng theo quy định

3. Công văn tham khảo
Về phạt vi phạm hợp đồng: Công văn số 11499/CT-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội ngày 26/03/2018 có đoạn trích:
"trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Căn cứ và hợp đồng kinh tế, chứng từ chi tiền Công ty thực hiện xác định tính vào chi phí được trừ theo quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp"
Về phạt vi phạm hành chính: Thông tư đã hướng dẫn rất chi tiết tại khoản 2, điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC

 

Tiền chậm nộp thuế có được tính vào chi phí không
Minh họa: Tiền chậm nộp thuế có được tính vào chi phí không


Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế