Tìm Hiểu Về Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Sửa Đổi

Những nội dung sửa đổi tại luật thuế Thu nhập doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong 5 luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi đồng bộ tới đây và sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy định tiêu chí để ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Về mặt quản lý thuế, quy định theo tiêu chí doanh thu tạo thuận lợi trong quản lý hơn tiêu chí vốn. Đầu tiên, đối với DNNVV, luật thuế TNDN dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí để DNVVN được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn. Đa số các ý kiến trong thường trực ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội cũng cho rằng, việc xác định DNNVV làm cơ sở áp dụng theo tiêu chí doanh thu thì mức thuế suất thấp hơn là phù hợp, đúng bản chất kinh tế.
 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi
Minh họa: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Ngoài ra, để được hưởng chính sách nêu trên và tránh các trường hợp DN thành lập các công ty con, dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi quy định mức thuế suất 15%, 17% không áp dụng đối với DN là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ nắm giữ từ 25% vốn chủ sở hữu của công ty con trở lên.

Tìm hiểu luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Qua công tác quản lý thu thuế thời gian qua, Bộ tài chính cũng nhận được kiến nghị của một số DN đề nghị hướng dẫn thực hiện giải pháp tài chính và đất đai theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ. Đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ, theo quy định hiện hành thì hoạt động này không được ưu đãi thuế TNDN.

Theo quy định của luật đầu tư năm 2014 thì tổ chức tài chính vi mô là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, cụ thể là được hưởng chính sách ưu đãi về thuế TNDN. Tương tự, thu nhập của tổ chức tài chính vi mô hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận cũng được đề xuất ưu đãi về thuế.

Tổ chức tài chính vi mô hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật được miễn thuế TNDN trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô… Thực hiện chủ trương hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách tại các nghị quyết số 25 năm 2016 của quốc hội và Nghị quyết số 07 của Bộ chính trị, Bộ tài chính đề xuất cho bổ sung ưu đãi miễn, giảm thuế đối với tổ chức tài chính vi mô nhưng chỉ áp dụng đối với tổ chức tài chính vi mô hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận vào dự thảo luật sửa đổi.
 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi
Minh họa: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 theo hướng đơn giản hóa chính sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp về lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất có giá trị gia tăng lớn, các ngành sử dụng công nghệ cao, khuyến khích phát triển hoạt động tài chính vi mô không vì mục tiêu lợi nhuận…

Xem thêm: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018

 

Cùng với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đồng bộ khác trong dự án một luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, những quy định mới được đề xuất về thuế TNDN bám sát mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công theo nghị quyết của Bộ chính trị, của quốc hội.